ANUNT

11/14/2018 22:00 la 11/14/2018 23:38

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 10.12.2018, ora 11,00, pentru ocuparea urmatorului post vacant pe perioada nedeterminata:

 

-        1 post vacant de inginer gradul II  – Statia centrala Deva – Serviciu miscare si exploatare auto, atelier intretinere si reparatii auto, revizie tehnica

 

       Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

 

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;              c)  copiile documentelor (fata – verso) care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice, permis de conducere cat.B.

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, extras revisal care sa ateste vechimea in munca, in meserie si in specialitatea studiilor vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) , declaratie ca  un este in curs de urmarire penala;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);

 g) curriculum vitae;

 h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului ;

Actele prevazute  mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

       Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun pana inclusiv in data de 29.11.2018, la ora 15,00  la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

       Pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului de inginer gradul II, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

 

 

 

 

 

Conditii generale:

 

  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

  d) are capacitate deplina de exercitiu;

  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

    Conditii specifice:

 

- studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta in specializarea autovehicule rutiere;

     - vechime minima in specialitatea studiilor de 6 luni.

 

  Concursul se desfasoara la sediul Serviciului  Judetean de Ambulanta Hunedoara  dupa urmatorul calendar:

 

       a)  selectia dosarelor de inscriere:  in data de 03.12.2018, ora 11,00;

 b)  proba scrisa: in data de 10.12.2018, ora 11,00;

c)     interviul:  in data de 13.12.2018, ora 11,00;

 

     Proba scrisa consta intr.-un test grila care se desfasoara pe durata a cel mult 2 ore si va cuprinde 40 de intrebari cu unul sau mai multe raspunsuri corecte. Fiecare intrebare corecta este punctata cu 2,5 puncte.

    Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte. Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

     Comunicarea rezultatelor se va efectua in termen de maximum o zi lucratoare de la finalizarea fiecarei etape prin afisarea la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahunedoara.ro).

      Dupa afisarea rezultatelor candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor, a probei scrise, ori a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se efectueaza in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor prin afisare la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahunedoara.ro).

      Rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahunedoara.ro) in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor pentru ultima proba.

 

 

             Tematica si bibliografía de concurs:

·       OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·        HG nr.1391/2006, modificată și actualizată, pentru aprobarea  Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002;

·       Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,  actualizată – Titlul IV – Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat

·       Ordinul nr. 2011/2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească;

·       Ordinul nr. 2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat ”din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificat si completat;

·       Ordinul nr. 1092/2006 privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de intervenții de diferite niveluri în faza prespitalicească, modificat si completat;

·       Hotărârea nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor apartinând instituțiilor publice, modificata si completata;

·       Ordinul MAI nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, modificat și actualizat;

·       Legea nr. 319/2006 a  securitatii și sănătatii în muncă, modificata si completata;

·       HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, modificata si completata;

·       Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

·       Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice modificata si completata;

·       Ordinul nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile ;

·       Automobile construcție, întreținere și reparare – Gheorghe Frățilă, Mariana Frățilă și Sterian Samoilă – Editura Didactică și Pedagogică – 2018 (se poate achizitiona de pe site-ul www.edituradp.ro).

         Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

 

 

   Manager General,                                                                      Birou  R.U.N.O.S.,

   Dr. Filimon Valeria Cristina                                                        Ec. Nita Angela

 

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 11/14/2018 22:00
La 11/14/2018 23:38

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara