ANUNT

11/21/2018 22:00 la 11/21/2018 22:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 17.12.2018, ora 09,00, pentru ocuparea urmatorului post vacant, perioada nedeterminata:


  • 1 post vacant de economist specialist IA – Statia centrala Deva – Birou RUNOS


Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:


a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor (fata – verso) care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice..

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, extras revisal care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) , declaratie ca un este in curs de urmarire penala;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);

 g) curriculum vitae;

h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului ;

i) taxa participare – 50 RON

Actele prevazute mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.


Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun pana inclusiv in data de 07.12.2018, la ora 13,00 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului de economist specialist IA, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:Conditii generale:.


a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.


Conditii specifice:


- studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta;

- 6 ani si 6 luni vechime in specialitate resurse umane


Concursul se desfasoara la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara dupa urmatorul calendar:


a) selectia dosarelor de inscriere: – in data de 10.12.2018, ora 09,00;

b) proba scrisa: – in data de 17.12.2018, ora 09,00;

  1. interviul: – in data de 20.12.2018, ora 09,00;


Proba scrisa consta intr.-un test grila care se desfasoara pe durata de cel mult 2 ore si va cuprinde 20 de intrebari cu unul sau mai multe raspunsuri corecte. Fiecare intrebare corecta este punctata cu 5 puncte.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte. Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor se va efectua in termen de maximum o zi lucratoare de la finalizarea fiecarei etape prin afisarea la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahd.ro).

Dupa afisarea rezultatelor candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor, a probei scrise, a probei practice ori a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se efectueaza in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor prin afisare la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahd.ro).

Rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahd.ro) in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor pentru ultima proba.


Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.
Manager General,                Birou R.U.N.O.S.,

Dr. Filimon Valeria Cristina       Ec. Nita Angela


Tematica si bibliografia de concurs, pentru postul de economist sp. IA –birou RUNOS:


Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii - actualizata ;

Ordinul Ministerului Sanatatii Publice 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Legea 53/2003, Codul muncii actualizat, republicat şi renumerotat ;

Ordinul 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unitãţile sanitare publice din sectorul sanitar; Criteriul din 20 octombrie 2011 privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale pentru personalul contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, modificat prin Hotararea nr. 1027/2014

Ordinul nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, modificat si completat cu Ordinul M,S. 755/2016

Ordinul nr.1.229 din 1 august 2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale

Ordinul nr. 64/28.02.2003 pentru aprobarea Modelului-cadru al contractului individual de munca

actualizat la 14.06.2011 cu Ordinul 76/12.03.2003 si ordinul Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 1616/ 2011 publicat in MO 415/14.06.2011;

Hotararea nr. 905 din 19 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice modificata;

Legea – cadru nr.153/117 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal—bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea si completarea Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea si completarea Legii cadru nr.15 Regulamentul- cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr.II la Legea –cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, modificata si completata;

Regulamentul privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar , aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii nr.870/2004.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.Manager General                          Birou R.U.N.O.S.

Dr. Filimon Valeria Cristina            Ec. Nita Angela

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 11/21/2018 22:00
La 11/21/2018 22:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara