ANUNT

11/22/2018 22:00 la 11/22/2018 22:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 11.12.2018, ora 9.00, pentru ocuparea urmatorului post:

 

-        1 post  temporar vacant de sofer autosanitara I – statia Deva

 

 

       Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

 

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;              c)  copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice – permis de conducere,  

diploma de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului M.S. priviind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov, precum si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate prin ordin al ministului sanatatii.
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, extras revisal care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara.

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);

 g) curriculum vitae;

 h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului – aviz psihologic, aviz medical pentru siguranta circulatiei pentru conducatori auto;

 i) taxa participare – 50 RON

Actele prevazute mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

       Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun pana inclusiv in data de 03.12.2018, la ora 15,00  la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      

 

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului de sofer autosanitara I candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

 

 

 

 

Conditii generale:

 

  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

  d) are capacitate deplina de exercitiu;

  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice:

 

-        studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire

-        permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din

categoriile B si C;

-        6  ani vechime ca sofer profesionist

-        certificat de absolvire a cursului de ambulantier

.

Concursul se desfasoara la sediul Serviciului Judetean de AmbulantaHunedoara dupa urmatorul calendar:

a)     selectia dosarelor de inscriere: – in data de 05.12.2018, ora 09,00;

b)    proba scrisa si proba practica: – in data de 11.12.2018, ora 09,00;

c)     interviul: – in data de 17.12.2018, ora 11,30;

 

Proba scrisa consta intr.-un chestionar. a cate 26 de intrebari fiecare( notate cu 2 puncte /raspuns corect) notiuni de prim ajutor – 3 seturi a cate 14 intrebari fiecare (notate cu 2 puncte/raspuns corect),  chestionar de mecanica – 5 seturi a cate 10 intrebari fiecare (notate cu 2 puncte/raspuns corect),  punctajul  minim de admitere este de 50 de puncte , punctajul maxim este de 100 de puncte.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte. Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

 Comunicarea rezultatelor se va efectua in termen de maximum o zi lucratoare de la finalizarea fiecarei etape prin afisarea la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahd.ro).

Dupa afisarea rezultatelor candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor, a probei scrise, ori a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept .

Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se efectueaza in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor prin afisare la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahd.ro).

 

  

 

 

Rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de internet (www.ambulantahd.ro) in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor pentru ultima proba.

 

 

Bibliografia:

 

-        Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare

-        Cunoasterea, intretinerea si repararea automobilului ( manual pentru Scoli profesionale)

-        Curs prim ajutor numai capitolele (site MS)

                 capitolul 2 – Igiena si protectia salvatorului

                 capitolul 5 – Mobilizarea victimelor

                 capitolul 8 – RCP (resuscitarea cardio – pulmonara) si circulatia

-        Ordinul comun al Ministerului Sanatatii Publice nr.2011/22.11.2007 si al Ministerului

Internelor si Reformei Administrative nr.21386/27.11.2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca.

       Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

 

 

 

   Manager General,                                                                      Birou  R.U.N.O.S.,

   Dr. Filimon Valeria Cristina                                                        Ref.sp. Iaru Ruxandra

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 11/22/2018 22:00
La 11/22/2018 22:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara