ANUNT

08/07/2019 21:00 la 08/07/2019 21:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 26.08.2019 ora 09,00, pentru ocuparea a 1 post temporar vacant, pe perioada determinata:


  • 1(unu) post temporar vacant de operator registrator de urgenta – Statia centrala Deva – Dispecerat Medical


Principalele cerinte ale postului stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:


- diploma de studii medii

- certificat de radiotelefonist sau telefonist

- 6 luni vechime in specialitate

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:


a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, extras revisal dupa ianuarie 2011.

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);

 g) curriculum vitae;

h) certificat de radiotelefonist sau telefonist;

i) recomandare de la ultimul loc de munca;

j) taxa participare – 50 RON

Actele prevazute la lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.


Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 09.08.2019 pana inclusiv in data de 19.08.2019, la ora 15,00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii unui post vacant de operator registrator de urgenta, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
Conditii generale:


  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de operator registrator de urgenta la Serviciul de Ambulanta.


Tipul probelor de concurs:

  1. selectia dosarelor de inscriere: – in data de 20.08.2019, ora 09,00;

  2. proba scrisa - in data de 26.08.2019, ora 09,00 – rezolvarea unui test grila

  3. proba practica – in data de 26.08.2019- testeaza cunostintele teoretice si practice pe PC

  4. interviul: – in data de 29.08.2019, ora 09,00


Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte. Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Rezultatele se vor publica pe site-ul web al unitatii, linga publicatia de concurs, dupa finalizarea fiecarei probe, impreuna cu afisarea acestora la sediul institutiei.


Bibliografia:

  • LEGISLATIE : - Legea nr.95/2006- capitolul IV

- O.M.S. nr. 1092/ 2006

- O.M.S. nr.2021/ 2008

- Curs prim ajutor ( site MS)

- Cunostiinte operare pe calculator – utilizare sistem de operare

Windows

-organizarea datelor stocate pe

Calculator(management fisiere,

Foldere,etc).

Bibliografia mentionata mai sus ( legislatia ) se gaseste pe internet.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.


Manager General,                  Birou R.U.N.O.S.,

Dr. Filimon Valeria Cristina     Ec. Nita Angela

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 08/07/2019 21:00
La 08/07/2019 21:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara