ANUNT

08/22/2019 21:00 la 08/22/2019 22:57

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

Serviciul Judeţean de Ambulanta Hunedoara, cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr 3, scoate la concurs următorul post vacant :


 • 1 post vacant de director economic – Statia Centrala DevaCondiţiile generale :

 • are cetăţenie română , cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română scris şi vorbit;

 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exerciţiu;

 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 • nu au varsta de pensionare, conform legiiCondiţiile specifice:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;

 • au cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

 • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

 2. copia actului de identitate conforma cu originalul;

 3. copia diplomei de licenta sau de absolvire, dupa caz, conforma cu originalul;

 4. curriculum vitae;

 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz;

 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 7. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,cursuri, stagii, competente/atestate, adeverinte etc., in functie de postul care concureaza, conforme cu originalul;

 8. declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege;

 9. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 10. proiectul de specialitate


Copiile după actele necesare se prezintă însoţite de documentele originale sau in copii legalizate.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs pana la data:

 • 13.09.2019 ora 13.00 la Compartimentul RUONS (tel contact 0254/221550)

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei din str. Depozitelor, nr. 3, Deva, Hunedoara.Concursul se desfăşoară in etape succesive după cum urmează:

17.09.2019, ora 12.00 - termen afișare rezultate selecţie dosare

18.09.2019, ora 12.00 - termen depunere contestație cu privire la selecţia dosarelor

18.09.2019, ora 12.00 - termen afișare rezultate contestaţii cu privire la selecţia dosarelor

23.09.2019,ora 10.00 - desfășurarea primei probe a concursului- testul-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului

23.09.2019, ora 16.30 - termen afișare rezultate test-grilă

24.09.2019, ora 16.30 - termen depunere contestație cu privire la notarea probei scrise

24.09.2019, ora 18.00 - termen afișare rezultate contestaţii cu privire la notarea probei scrise

25.09.2019, ora 09.30 - susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului

25.09.2019, ora 15.00 - termen afișare rezultate prezentare proiect de specialitate

26.09.2019, ora 15.00 – termen depunere contestație cu privire la notarea proiectului de specialitate

26.09.2019, ora 17.00 – termen afișare rezultate contestaţii cu privire la notarea proiectului de specialitate

27.09.2019, ora 09.30 – interviul de selectie

30.09.2019, ora 13.00 – termen în care se afișează rezultatele finale

01.10..2019, ora 13.00 – termen depunere contestație cu privire la rezultatele finale

02.10.2019, ora 13.00 – termen afișare rezultate contestaţii cu privire la rezultatele finale

02.10.2019, ora 15.00 – termen afișare rezultate concurs-ADMIS/RESPINS   Pentru a fi declarati „Admis”, candidatii trebuie sa obtine in cadrul concursului/examenului media finala cel putin 7,00, iar la fiecare proba minimum nota 6,00.Media finala a fiecarui candidat se calculeaza cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor obtinute la probele de evaluare.

Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul declarat "Admis" la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor, iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie. 

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării.

Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în timp de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.BIBLIOGRAFIA


 1. Legislaţie specifică

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare – titlul IV;

 2. Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV „Sistemul Naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare – anexa 2 şi 4 ;


 1. Legislaţie generală

 1. Legea finanţelor publice nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare

 2. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare

 3. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată cu modificările şi completările ulterioare

 4. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii

 5. Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice 

 6. OUG nr. 146 / 2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

 8. Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

 9. OG nr. 80 /2001privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

 10. OG nr. 81 / 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

 11. HG nr. 841 / 1995 privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor aparţinînd instituţiilor publice

 12. HG nr. 2.139 / 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe

 13. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

 14. HG nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului 

 15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a Planului de conturi pentru acestea

 16. ORDIN MF 2.861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

 17. . ORDIN MF nr.923/2014 r pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu

 18. ORDIN MF nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile


 1. Din domeniul managementului

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial

 2. Ordin SGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice

TEMATICA/TEMELE PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT

Director ECONOMIC

 1. Analiza situaţiei economico-financiare a SAJ Hunedoara

a)Analiza veniturilor SAJ Hunedoara

b)Analiza cheltuielilor SAJ Hunedoara

c)Propuneri de îmbunătăţire a finanţării SAJ Hunedoara din diverse surse

 1. Strategia în domeniul achiziţiilor

  1. Stabilirea necesarului de materiale – medicamente, materiale sanitare, alte materiale

  2. Modalităţi de achiziţie

  3. Evaluarea stocurilor

  4. Indicatori de eficienţă a utilizării stocurilor

 2. Plan de implementare a unui sistem informaţional

  1. Analiza nevoilor informaţionale pe plan administrativ, tehnic şi economic

  2. Evaluarea relaţiilor existente între compartimente

  3. Propunerea unui sistem unitar informaţional

***

Candidaţii aleg una din temele de mai sus şi elaborează un proiect de management maxim 8-10 pagini în Arial la fonturi de 14, conform structurii propuse mai jos.


STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT


A. Descrierea situaţiei actuale a serviciului de ambulanţă:

 1. Caracteristici relevante ale populaţiei deservite şi caracteristicile geografice ale zonei

 2. Structura serviciului de ambulanţă

 3. Resursele umane

 4. Activitatea serviciului de ambulanţă

 5. Situaţia dotării

 6. Situaţia financiară


B. Analiza SWOT a serviciului de ambulanţă (analiza mediului intern: puncte forte, puncte slabe şi analiza mediului extern: oportunităţi şi ameninţări)


C. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute


D. Dezvoltarea planului de management pentru următorii 3 ani

 1. Scop, Misiune, valori

 2. Obiective

 3. Activităţi

  1. Definire

  2. Termene, încadrare în timp

  3. Resurse necesare. Surse de finanţare

  4. Responsabilităţi

 4. Rezultate aşteptate (indicatori)
MANAGER GENERAL

           DR. Filimon Valeria - Cristina

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 08/22/2019 21:00
La 08/22/2019 22:57

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara