ANUNT

08/22/2019 21:00 la 08/22/2019 21:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

Serviciul Judeţean de Ambulanta Hunedoara, cu sediul în Deva, str. Depozitelor

nr.3, scoate la concurs următorul post vacant :


 • 1 post vacant de director tehnic – Statia Centrala DevaCondiţiile generale :

 • are cetăţenie română , cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română scris şi vorbit;

 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exerciţiu;

 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 • nu au varsta de pensionare, conform legiiCondiţiile specifice:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil tehnic;

 • au cel puțin 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

 • sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate, sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management.Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

 2. copia actului de identitate conforma cu originalul;

 3. copia diplomei de licenta sau de absolvire, dupa caz, conforma cu originalul;

 4. curriculum vitae;

 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz;

 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 7. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,cursuri, stagii, competente/atestate, adeverinte etc., in functie de postul care concureaza, conforme cu originalul;

 8. declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege;

 9. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 10. proiectul de specialitate


Copiile după actele necesare se prezintă însoţite de documentele originale sau in copii legalizate.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs pana la data:

 • 13.09.2019 ora 13.00 la Compartimentul RUONS (tel contact 0254221550)

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei din str. Depozitelor, nr. 3, Deva, Hunedoara.

Concursul se desfăşoară in etape succesive după cum urmează:

17.09.2019, ora 12.00 - termen afișare rezultate selecţie dosare

18.09. 2019, ora 12.00 - termen depunere contestație cu privire la selecţia dosarelor

18.09.2019, ora 15.00 - termen afișare rezultate contestaţii cu privire la selecţia dosarelor

23.09.2019,ora 08.00 - desfășurarea primei probe a concursului- testul-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului

23.09.2019, ora 16.30 - termen afișare rezultate test-grilă

24.09.2019, ora 16.30 - termen depunere contestație cu privire la notarea probei scrise

24.09.2019, ora 18.00 - termen afișare rezultate contestaţii cu privire la notarea probei scrise

25.09.2019, ora 08.00 - susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului

25.09.2019, ora 15.00 - termen afișare rezultate prezentare proiect de specialitate

26.09.2019, ora 15.00 – termen depunere contestație cu privire la notarea proiectului de specialitate

26.09.2019, ora 17.00 – termen afișare rezultate contestaţii cu privire la notarea proiectului de specialitate

27.09.2019, ora 08.00 – interviul de selectie

30.09.2019, ora 13.00 – termen în care se afișează rezultatele finale

01.10.2019, ora 13.00 – termen depunere contestație cu privire la rezultatele finale

02.10.2019, ora 13.00 – termen afișare rezultate contestaţii cu privire la rezultatele finale

02.10.2019, ora 15.00 – termen afișare rezultate concurs-ADMIS/RESPINS

   Pentru a fi declarati „Admis”, candidatii trebuie sa obtine in cadrul concursului/examenului media finala cel putin 7,00, iar la fiecare proba minimum nota 6,00.Media finala a fiecarui candidat se calculeaza cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor obtinute la probele de evaluare.

Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul declarat "Admis" la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor, iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie. 
Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării.

Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în timp de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

BIBLIOGRAFIA


 1. Legislaţie specifică

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare – titlul IV;

 2. Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 

 3. HG nr. 857/2011 Privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice

 4. ORDIN comun MS/MAI nr. 1.092/1500/2006 privind stabilirea competentelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitaliceasca

 5. ORDIN comun MS/MIRA nr. 2011/21386/2007 Privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească

 6. Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV „Sistemul Naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare – anexa 2 şi 4;

 7. ORDIN MS Nr.1519/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

 8. Ordinul MS nr. 1418/2017 privind echipamentul individual de protecţie de mare vizibilitate şi uniforma de ceremonii pentru personalul operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov


 1. Legislaţie generală

 1. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice –art aplicabile

 3. OG nr. 80 /2001privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

 4. Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare

 5. HG nr. 2.139 / 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe

 6. HG nr. 1.391/2006 REGULAMENT de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 7. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

 8. Ordin Min Transp nr. 14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile

17. Ordin M.F. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


 1. Din domeniul managementului

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial

 2. Ordin SGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice


TEMATICA/TEMELE PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT

Director TEHNIC

 1. Strategia în domeniul investiţiilor

  1. Stabilirea necesarului de mijloace de intervenţie şi transport

  2. Stabilirea necesarului de aparatură şi echipamente medicale şi de protecţie

  3. Stabilirea necesarului pentru comunicaţii şi avertizare

 2. Planificarea întreţinerii periodice a mijloacelor de intervenţie în contextul unei activităţi continue la SAJ Hunedoara

  1. Analiză asupra situaţiei de întreţinere, reparaţii a parcului auto (evidenţierea perioadei de absenteism în trafic) pe tipuri de ambulanţe

  2. Elaborarea unui plan de întreţinere, reparaţii şi verificare anual

  3. Indicatori de eficienţă a utilizării stocurilor


 1. Îmbunătăţirea supravegherii autosanitarelor în trafic şi eficientizarea costurilor

  1. Analiza şi evaluarea sistemului de supraveghere a autosanitarelor în trafic

  2. Propuneri de îmbunătăţire a sistemului de supraveghere cu eficientizarea costurilor

***

Candidaţii aleg una din temele de mai sus şi elaborează un proiect de management maxim 8-10 pagini în Arial la fonturi de 14, conform structurii propuse mai jos.


STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT


A. Descrierea situaţiei actuale a serviciului de ambulanţă:

 1. Caracteristici relevante ale populaţiei deservite şi caracteristicile geografice ale zonei

 2. Structura serviciului de ambulanţă

 3. Resursele umane

 4. Activitatea serviciului de ambulanţă

 5. Situaţia dotării

 6. Situaţia financiară

B. Analiza SWOT a serviciului de ambulanţă (analiza mediului intern: puncte forte, puncte slabe şi analiza mediului extern: oportunităţi şi ameninţări)

C. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute

D. Dezvoltarea planului de management pentru următorii 3 ani

 1. Scop, Misiune, valori

 2. Obiective

 3. Activităţi

  1. Definire

  2. Termene, încadrare în timp

  3. Resurse necesare. Surse de finanţare

  4. Responsabilităţi

 4. Rezultate aşteptate (indicatori)
MANAGER GENERAL

DR. Filimon Valeria - CristinaUnde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 08/22/2019 21:00
La 08/22/2019 21:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara