ANUNT

08/22/2019 21:00 la 08/22/2019 21:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

Serviciul Judeţean de Ambulanta Hunedoara, cu sediul în Deva, str Depozitelor, nr. 3, scoate la concurs următorul post vacant :


 • 1 post vacant de director medical – Statia Centrala DevaCondiţiile generale :

 • are cetăţenie română , cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română scris şi vorbit;

 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exerciţiu;

 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 • nu au varsta de pensionare, conform legiiCondiţiile specifice:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;

 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;

 • au minimum 3 ani vechime în specialitatea respectivă;

 • sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului,
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

 2. copia actului de identitate conforma cu originalul;

 3. copia diplomei de licenta sau de absolvire, dupa caz, conforma cu originalul;

 4. curriculum vitae;

 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz;

 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 7. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,cursuri, stagii, competente/atestate, adeverinte etc., in functie de postul care concureaza, conforme cu originalul;

 8. declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege;

 9. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 10. proiectul de specialitate


Copiile după actele necesare se prezintă însoţite de documentele originale sau in copii legalizate.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs pana la data:

 • 13.09.2019 ora 13.00 la Compartimentul RUONS (tel contact 0254/221550)

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei din str. Depozitelor , nr. 3, Deva, Hunedoara.Concursul se desfăşoară in etape succesive după cum urmează:

17.09.2019, ora 12.00 - termen afișare rezultate selecţie dosare

18.09.2019, ora 12.00 - termen depunere contestație cu privire la selecţia dosarelor

18.09.2019, ora 12.00 - termen afișare rezultate contestaţii cu privire la selecţia dosarelor

23.09.2019,ora 12.00 - desfășurarea primei probe a concursului- testul-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului

23.09.2019, ora 16.30 - termen afișare rezultate test-grilă

24.09.2019, ora 16.30 - termen depunere contestație cu privire la notarea probei scrise

24.09.2019, ora 18.00 - termen afișare rezultate contestaţii cu privire la notarea probei scrise

25.09.2019, ora 11.00 - susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului

25.09.2019, ora 15.00 - termen afișare rezultate prezentare proiect de specialitate

26.09.2019, ora 15.00 – termen depunere contestație cu privire la notarea proiectului de specialitate

26.09.2019, ora 17.00 – termen afișare rezultate contestaţii cu privire la notarea proiectului de specialitate

27.09.2019, ora 11.00 – interviul de selectie

30.09.2019, ora 13.00 – termen în care se afișează rezultatele finale

01.10.2019, ora 13.00 – termen depunere contestație cu privire la rezultatele finale

02.10.2019, ora 13.00 – termen afișare rezultate contestaţii cu privire la rezultatele finale

02.10.2019, ora 15.00 – termen afișare rezultate concurs-ADMIS/RESPINS   Pentru a fi declarati „Admis”, candidatii trebuie sa obtine in cadrul concursului/examenului media finala cel putin 7,00, iar la fiecare proba minimum nota 6,00.Media finala a fiecarui candidat se calculeaza cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor obtinute la probele de evaluare.

Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul declarat "Admis" la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor, iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie. 

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării.

Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în timp de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.BIBLIOGRAFIA


 1. Legislaţie specifică

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare – titlul IV;

 2. LEGE drepturilor pacientului nr. 46/2003

 3. Legea farmaciei nr. 266/2008- articole aplicabile

 4. Ordonanţa de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

 5. Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 

 6. HG nr. 857/2011 Privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice

 7. Ordinul MS nr. 1059/2003 privind declararea nominală obligatorie şi evidenţa medicilor 

 8. ORDIN MS nr. 1.091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic

 9. ORDIN comun MS/MAI nr. 1.092/1500/2006 privind stabilirea competentelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitaliceasca

 10. ORDIN comun MS/MIRA nr. 2011/21386/2007 Privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească

 11. Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV „Sistemul Naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare – anexa 2 şi 4;

 12. ORDIN comun MS/CNAS Nr. 52/55 2010 privind transportul pacienţilor care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulanţă

 13. ORDIN comun MS/MAI nr.1168/203/2010 Pentru aprobarea structurii-cadru a Planului rosu de interventie -

 14. Ordinul comun MS/MAI nr. 493/69/2014 privind condiţiile de exercitare de către Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a controlului operaţional şi a inspecţiei activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU şi pentru aprobarea modalităţilor şi procedurilor de monitorizare a serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU 

 15. Ordinul MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare 


 1. Legislaţie generală

 1. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice –art aplicabile

 3.  HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice –art aplicabile


 1. Din domeniul managementului

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar- preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. Ordin SGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice


TEMATICA/TEMELE PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT

Director MEDICAL

 1. Evaluarea serviciilor de sanatate furnizate de SAJ Hunedoara

a) Evaluarea nevoilor de servicii de urgenta si transport medicalizat in functie de specificul geografic al zonei si de structura populatiei deservite (densitate, grupe de varsta, morbiditate specifica, etc.);

b) Evaluarea relatiei dintre nevoile de servicii ale populatiei din zona si capacitatea serviciului de ambulanta de a le oferi;

c) Optimizarea fluxulul informational;

II Imbunatatirea gradului de informatizare a proceselor:

  1. Propuneri de imbunatatire a performantei SAJ Hunedoara

  2. Propuneri de imbunatatire a timpului de raspuns la solicitare (promptitudinea);

  3. Imbunatatirea procesului de inregistrare a motivelor de solicitare (cresterea gradului de concordanta intre diagnosticul prezumat si diagnosticul la caz)

III Imbunatatirea managementului resurselor umane:

a) Evaluarea incadrarii cu personal pe categorii;

b) Evaluarea relatiei intre structura – dotarea si incadrarea cu personal;

c) Evaluarea relatiei dintre serviciile furnizate si incadrarea cu personal;

d) Metode de crestere a performantei profesionale a personalului.


***

Candidaţii aleg una din temele de mai sus şi elaborează un proiect de management maxim 8-10 pagini în Arial la fonturi de 14, conform structurii propuse mai jos.


STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT


A. Descrierea situaţiei actuale a serviciului de ambulanţă:

 1. Caracteristici relevante ale populaţiei deservite şi caracteristicile geografice ale zonei

 2. Structura serviciului de ambulanţă

 3. Resursele umane

 4. Activitatea serviciului de ambulanţă

 5. Situaţia dotării

 6. Situaţia financiară


B. Analiza SWOT a serviciului de ambulanţă (analiza mediului intern: puncte forte, puncte slabe şi analiza mediului extern: oportunităţi şi ameninţări)


C. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute


D. Dezvoltarea planului de management pentru următorii 3 ani

 1. Scop, Misiune, valori

 2. Obiective

 3. Activităţi

  1. Definire

  2. Termene, încadrare în timp

  3. Resurse necesare. Surse de finanţare

  4. Responsabilităţi

 4. Rezultate aşteptate (indicatori)MANAGER GENERAL

DR. Filimon Valeria - Cristina

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 08/22/2019 21:00
La 08/22/2019 21:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara