ANUNT

10/03/2019 21:00 la 10/03/2019 21:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 28.10.2019, ora 9.00, pentru ocuparea urmatorului post vacant, pe perioada nedeterminata:


  • 1/2 post vacant de operator registrator de urgenta – Statia centrala Deva


Principalele cerinte ale postului stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:


- diploma de studii medii – diploma de bacalaureat

- certificat de radiotelefonist sau telefonist

- 6 luni vechime in specialitatea postului

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:


a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, extras revisal dupa ianuarie 2011.

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ;

f) certificat de integritate comportamentala eliberat de politie;

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);

 h) curriculum vitae;

i) certificat de radiotelefonist sau telefonist;

J) taxa participare – 50 RON

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.


Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 07.10.2019 pana inclusiv in data de 18.10.2019, ora 12.30, ( de luni pana joi intre orele 8.00 - 14.30, vineri intre orele 8.00 - 12.30), la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.


Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii unui post vacant de operator registrator de urgenta, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:


Conditii generale:


  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.


Conditii specifice:


Conform fisei postului de operator registrator de urgenta la Serviciul de Ambulanta.


Tipul probelor de concurs:

  1. selectia dosarelor de inscriere: – in data de 21.10.2019, ora 09.00;

  2. proba scrisa si proba practica: – in data de 28.10.2019, ora 09.00;

  3. interviul: – in data de 31.10.2019, ora 09.00;


Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte. Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.


Bibliografia:


  • LEGISLATIE : - Legea nr.95/2006- capitolul IV

- O.M.S. nr. 1092/ 2006

- O.M.S. nr.2021/ 2008

- Curs prim ajutor ( site MS)

Bibliografia mentionata mai sus ( legislatia ) se gaseste pe internet.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.
Manager General,                          Birou R.U.N.O.S.,

Dr. Filimon Valeria Cristina               Ref.sp.Iaru Ruxandra

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 10/03/2019 21:00
La 10/03/2019 21:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara