ANUNT

03/18/2020 22:00 la 03/18/2020 22:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, angajeaza ingrijitoare de curatenie la Statia centrala Deva – Comp.aprovizionare, achizitii publice, transport, administrativ, paza, protectia muncii, pe o perioada determinata de 6 luni :


  • 1 post vacant de ingrijitoare ( curatenie )


Principalele cerinte ale postului potrivit prevederilor din fisa postului sunt:

- diploma de absolvire a scolii generale


Documente solicitate candidatilor pentru angajare:

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, extras revisal de la data de 01.01.2011 pana in prezent, care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor eliberat de Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara;

e) cazierul judiciar in original;

f) certificat de integritate comportamentala eliberat de politie;

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior depunerii dosarulu, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);

 h) curriculum vitae;

i)copie xerox de pe certificatul de nastere, casatorie – daca e cazul (si originalul) ;

j) dosar plic

Copiile actelor de mai sus se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre personalul angajat al Biroului RUNOS.

Documentelele pentru angajare se depun din data de 20.03.2020 pana inclusiv in data de 24.03.2020, intre orele 8.00- 14.30 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Conditii generale:


  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.


Conditii specifice:

Conform fisei postului de ingrijitor la Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara.
Manager General,                 Director Economic                 Birou R.U.N.O.S.,

Dr. Filimon Valeria Cristina        Ec. Bodrean Adrian                 Ec. Nita Angela

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 03/18/2020 22:00
La 03/18/2020 22:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara