ANUNT

04/14/2020 21:00 la 04/14/2020 21:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania
Statia Functia Salariu baza Cuantum
spor ture cf.L.153/2017
Spor cond.deosebite
cf.L153/2017
Cuantum spor cf.L.153/2017
Suma SL cf.
L.153/2017
Suma ore suplim./
garzi ZL cf.153/2017
Suma ore suplim./
garzi SD cf.153/2017
Norma hrana
DEVA Ambulantier 5145 375 2187
793 581
268
DEVA Asistent medical PL 4985 432 2368
1096 837 199 299
PETROSANI Ambulantier 5145


PETROSANI Ambulantier 5145 486 2830
1026 1538 503 347
HUNEDOARA Merceolog IA 3818

1362


268
PETROSANI Asistent medical principal PL 5184 555 2851
951 796 531 347
LUPENI Asistent medical principal PL 5184 303 1555
641 398
189
ORASTIE Ambulantier 5660 534 3113
979 766 43 347
DEVA Inginer sp. IA 5042

2860


347
HATEG Ambulantier 5145 486 2830
1122 464
347
PETROSANI Asistent medical principal PL 5184 555 2851
1216 133 531 347
VULCAN Asistent medical principal PL 5057 288 1480
652 379
189
DEVA Ambulantier 2573


PETROSANI Ambulantier 5145 265 1544
697 1829
189
BRAD Sofer I 4740 310 2015
575 192
268
BRAD Ambulantier 5145 397 2315
1161 958 194 284
BRAD Asistent medical principal PL 5703


MEDICI GARZI PETROSANI Medic Specialist MF 5822477 7078
PETROSANI Medic Specialist MF 14143
7589347
PETROSANI Ambulantier 5145 486 2830
987 1219
347
HATEG Asistent medical principal PL 5184 555 2851
1061 133 177 347
BRAD Asistent medical principal S 5775 499 2454
1055 424
268
BRAD Asistent medical principal PL 5057 418 2149

259
268
DEVA Asistent medical principal S 5775 352 1732
797 926 617 189
DEVA Ambulantier 5145 243 1415
600 551
173
PETROSANI Asistent medical principal PL 5184 555 2851
1216 1359
347
HUNEDOARA Ambulantier 5145 486 2830
1161 958
347
HUNEDOARA Asistent medical principal PL 5184 555 2851
1216 531
347
PETROSANI Ambulantier 5145 265 1544

842 542 189
DEVA Ambulantier 5145 486 2830
968 464 464 347
DEVA Director economic grad I 6762
3381347
DEVA Economist I A specialist 5546

3146


347
PETROSANI Ambulantier 5145 265 1544
561 1074 464 189
BARU Asistent medical principal S 6353 710 3494
1499 1231
347
DEVA Medic MG 7716 602 4244
1124

347
HATEG Ambulantier 5145 486 2830
890 464 155 347
PETROSANI Ambulantier 5145 221 1286
697 464
158
DEVA Operator reg. urg. principal 3944 297 1088
416

236
ORASTIE Ambulantier 5145 265 1544
561 697
189
MEDICI GARZI PETROSANI Medic specialist MU 55421703 3634
DEVA Ambulantier 5145 486 2830
890 261 39 347
VULCAN Ambulantier 5019 258 1505
547 142 264 189
VULCAN Asistent medical principal S 5496 615 3023
1298 257
347
BRAD Sofer I 4740 401 2607
847 455
347
DEVA Asistent medical PL 4985 500 2742
1056 837 558 347
DEVA Operator reg. urg. 3758 400 1465
955 669
347
PETROSANI Ambulantier 5145 486 2830
929 900 77 347
ORASTIE Asistent medical principal PL 5184 555 2851
1172 1426
347
PETROSANI Asistent medical principal PL 5057 394 2023
776 226
252
HUNEDOARA Sofer I 4740 401 2607
767 455 32 347
MEDICI GARZI ORASTIE Medic primar MF 73012020 499
MEDICI GARZI DEVA Medic specialist MU 58221431 2863
DEVA Medic specialist MU 13156 754 6249
954

299
HUNEDOARA Ambulantier 5145 486 2830
1026 116 77 347
DEVA Tehnician IA 3818

801


158
DEVA Medic MG 7716 520 3665
1042

299
MEDICI GARZI DEVA Medic MG 40151810 1536
HUNEDOARA Sofer I 4859 318 2065
590 492
268
MEDICI GARZI ORASTIE Medic primar MF 7301524 2892
DEVA Medic primar MF 16205 846 6887
1546

268
PETROSANI Asistent medical principal PL 5184 555 2851
1061 133 531 347
HATEG Ambulantier 5145 353 2058
697 116 39 252
BRAD Asistent medical principal S 5775 499 2454
1055 772
268
DEVA Asistent medical PL 4001 321 2201
589 230 179 347
PETROSANI Asistent medical principal PL 5184 555 2851
906 1691 619 347
LUPENI Ambulantier 5660 534 3113
1022 1724 511 347
HUNEDOARA Asistent medical principal PL 5184 555 2851
1172 928
347
PETROSANI Functionar 3663

1725


347
PETROSANI Ambulantier 5145 486 2830
890 1277 542 347
BRAD Medic primar MF 8306 561 4568
1227

173
BRAD Ambulantier 5145 486 2830
929 842
347
LUPENI Asistent medical principal S 5775 499 2454
1235 772
268
BARU Asistent medical principal PL 5184 555 2851
1061 464 133 347
DEVA Asistent medical principal S 5496 335 1649
759 1359
189
ORASTIE Asistent medical principal PL 5703 416 2139
1046 1313
236
HUNEDOARA Ambulantier 5145 486 2830
929 581
347
ORASTIE Medic Specialist MF 14143
4243189
MEDICI GARZI ORASTIE Medic Specialist MF 5822179 557
CALAN Ambulantier 4896 336 1959
663 442 74 252
VULCAN Asistent medical principal PL 5703 472 2424
924 1058
268
ILIA Asistent medical principal PL 5184 273 1496
478 598 319 189
PETROSANI Asistent medical principal PL 5184 479 2462
906 365 752 299
LUPENI Asistent medical principal PL 4933 528 2713
1010 505
347
DEVA Ambulantier 5145 397 2315
890 1422 116 284
DEVA Asistent medical principal PL 5184 454 2333
951 962 221 284
BARU Asistent medical principal PL 5184 429 2203
906 1028 177 268
ORASTIE Ambulantier 5145 486 2830
929 493
347
PETROSANI Asistent medical principal PL 5184 555 2851
796 630 531 347
HUNEDOARA Asistent medical PL 4302 402 2201
880 720
347
DEVA Mecanic auto I 3574

1175


347
ORASTIE Asistent medical principal PL 5057 541 2781
1143 194
347
DEVA Asistent medical principal SSD 5301


LUPENI Ambulantier 5145 486 2830
1161 813
347
MEDICI GARZI DEVA Medic specialist MU 5822


DEVA Medic specialist MU 13156 873 7236
1431

347
DEVA Asistent medical PL 5219 524 2734
1252 1722
347
LUPENI Medic MG 8715
4139299
LUPENI Ambulantier 5145 486 2830
832 1277 232 347
BRAD Asistent medical principal PL 5057 541 2781
1143 679 302 347
DEVA Economist I A specialist 5042

2860


347
DEVA Economist I A specialist 5546

2145


236
DEVA Operator reg. urg. 3017 248 909
550 383 307 268
MEDICI GARZI DEVA Medic MG 41151518 2698
DEVA Medic MG 7909 548 3858
932

315
HUNEDOARA Asistent medical principal PL 5057 541 2781
1143 517 86 347
LUPENI Asistent medical principal S 5775 646 3176
1312 154
347
LUPENI Ambulantier 5145 486 2830
1219 639 155 347
HUNEDOARA Ambulantier 5145 486 2830
1258 1509
347
HUNEDOARA Ambulantier 5660 413 2406
766 383
268
BARU Ambulantier 5145 486 2830
929 406 116 347
HATEG Asistent medical principal PL 5184 555 2851
1216

347
MEDICI GARZI DEVA Medic primar MU 74844600 4907
DEVA Manager general grad I 15557
3800347
DEVA Operator reg. urg. 3577 328 1205
727 364
299
DEVA Operator reg. urg. principal 3944 435 1596
1041 728
347
HUNEDOARA Asistent medical principal S 5775 59 289

309
32
DEVA Operator reg. urg. principal 3944 435 1596
1041 910 173 347
DEVA Sofer I 4624 196 1272
421 187
173
ORASTIE Ambulantier 5145 486 2830
929 1684
347
MEDICI GARZI DEVA Medic specialist MU 5542


HUNEDOARA Ambulantier 5145 331 1930
697 377
236
PETROSANI Asistent medical principal S 5775 646 3176
1055 347 463 347
LUPENI Ambulantier 5145 397 2315
890 1538 271 284
HATEG Ambulantier 5145 486 2830
929 145
347
PETROSANI Asistent medical principal S 5634


PETROSANI Ambulantier 5145 265 1544
464 464 464 189
BARU Asistent medical principal PL 5184 429 2203
906 464
268
DEVA Sofer I 4740 219 1422
495 911
189
PETROSANI Asistent medical principal S 5775 470 2310
746 1003
252
DEVA Asistent medical principal S 5775 646 3176
1235 617 463 347
MEDICI GARZI DEVA Medic MG 4218
691
DEVA Medic MG 2896 226 1593
548


DEVA Ambulantier 4896 462 2693
884 332
347
DEVA Asistent medical PL 4302


PETROSANI Asistent medical principal PL 5184 429 2203
796 298 531 268
HUNEDOARA Ambulantier 5145 265 1544
600 522
189
DEVA Operator reg. urg. principal 3944 297 1088
624 624
236
DEVA Referent sp.grad I 4799

2722


347
BRAD Asistent medical principal S 5634 630 3099
1255 226 100 347
DEVA Operator reg. urg. principal 3944 336 1233
711 520
268
HATEG Ambulantier 5145 287 1672
503 261
205
HATEG Asistent medical principal PL 4933 408 2096
862 536
268
ORASTIE Ambulantier 5145 419 2444
793 116
299
ORASTIE Asistent medical principal PL 5184 555 2851
1216 796
347
BRAD Ambulantier 5145 265 1544
561

189
ORASTIE Asistent medical principal PL 5057 418 2149
1143 1067
268
DEVA Secretar dactilograf I A 3916

1932


347
BARU Ambulantier 5145 375 2187
697

268
DEVA Ambulantier 5145 486 2830
929 203 39 347
DEVA Ambulantier 5145 486 2830
968 551
347
HUNEDOARA Asistent medical PL 4518


CALAN Sofer II 4346


BRAD Ambulantier 5145 375 2187
929 261 116 268
DEVA Asistent medical principal S 5634 315 1550
602 38
173
DEVA Asistent medical principal S 6353 484 2382
1018 849 566 236
DEVA Asistent medical principal S 5775 470 2310
1003 694 154 252
BRAD Medic primar MF 8306 423 3444
947

142
HATEG Asistent medical principal PL 5703


ILIA Asistent medical principal PL 5184 429 2203
906 862 619 268
DEVA Ambulantier 5145 243 1415
464 377 77 173
CALAN Ambulantier 5145 486 2830
929 116 464 347
LUPENI Asistent medical principal PL 5184 353 1814
840 663
221
DEVA Ambulantier 5145 375 2187
793 261
268
DEVA Sofer I 4403 339 2202
713 512 149 315
LUPENI Ambulantier 5145 265 1544
464 493
189
DEVA Asistent medical principal PL 5184 441 2203
1091 136 182 268
PETROSANI Ambulantier 5145 499 2830
1094 836 477 347
HATEG Asistent medical principal S 5775 646 3176
1235 656 103 347
HATEG Ambulantier 5145 486 2830
890 116
347
MEDICI REZIDENTI DEVA Medic rezident an II 6100

347
DEVA Consilier juridic IA 4919

2791


347
ORASTIE Asistent medical principal PL 5184 555 2851
1172 928
347
LUPENI Ambulantier 5145 486 2830
1161 1974
347
HUNEDOARA Asistent medical principal S 5775 352 1732
617

189
VULCAN Ambulantier 5145 177 1029
329 232
126
DEVA Asistent medical principal PL 5057 418 2149
1143 1714
268
LUPENI Ambulantier 5145 486 2830
793 464
347
DEVA Ingrijitoare 3007
740
218

205
DEVA Asistent medical principal PL 5702 691 3136
1460 1487 386 347
DEVA Ambulantier 5145 419 2444
890 1771 39 299
ILIA Ambulantier 5660 413 2406
873 798 553 268
DEVA Ambulantier 5145 486 2830
968 581 116 347
DEVA Referent debutant 3986
560347
MEDICI GARZI DEVA Medic specialist MU 5822954 636
DEVA Medic specialist MU 13156 556 4605
1352

221
DEVA Sofer II 4796 329 2398
692 606
315
BRAD Medic primar MF 17857 1205 9582
2633

347
DEVA Ambulantier 5145 486 2830
929 551 503 347
DEVA Economist I A specialist 5042

2210


268
VULCAN Asistent medical principal PL 4933 192 987
505

126
DEVA Asistent medical principal PL 5184 378 1944
641
265 236
HUNEDOARA Sofer II 4564 344 2510
659 576
347
HATEG Asistent medical principal S 5634 344 1690
678

189
DEVA Asistent medical principal PL 5184 555 2851
1172 564
347
HATEG Sofer II 4679 273 1988
506 464
268
HATEG Asistent medical principal PL 5184 555 2851
1216 365 531 347
HUNEDOARA Asistent medical principal PL 5184 555 2851
1172 696
347
VULCAN Asistent medical principal S 5775 646 3176
1235 193 360 347
PETROSANI Asistent medical principal PL 5184 555 2851
1061 332 531 347
ILIA Asistent medical principal PL 5057 541 2781
1186 517
347
ORASTIE Asistent medical principal PL 5184


DEVA Ambulantier 5145 486 2830
890 232 464 347
DEVA Asistent medical PL 4985 273 1496
618 359
189
PETROSANI Asistent medical principal PL 5703 610 3137
997 255 730 347
DEVA Ambulantier 5145 486 2830
929 464
347
DEVA Operator reg. urg. principal 3944 317 1161
711 728
252
PETROSANI Asistent medical PL 4518 247 1355
777 27
189
BRAD Ambulantier 5660 534 3113
1128 990 43 347
HATEG Ambulantier 5145 353 2058
697 464 77 252
DEVA Operator reg. urg. principal 3944 336 1233
711 520
268
ILIA Sofer II 4796 362 2638
764 627 375 347
DEVA Asistent medical principal S 6353 549 2700
1217 1485 226 268
DEVA Ingrijitoare 2746

91


32
DEVA Mecanic auto I 3574

1122


331
BRAD Ambulantier 5145 486 2830
697 261 155 347
DEVA Ambulantier 5145 375 2187
832 581
268
DEVA Economist I A specialist 5042

2340


284
HUNEDOARA Asistent medical principal S 5775 499 2454
1055 1042 360 268
ORASTIE Ambulantier 5145 287 1672
600 1161 194 205
LUPENI Ambulantier 4896 462 2693
976 1022
347
MEDICI GARZI HUNEDOARA Medic primar MF 76943705 6831
HUNEDOARA Medic primar MF 17857
7589268
LUPENI Ambulantier 5145 486 2830
1103 261
347
VULCAN Asistent medical principal PL 5184 303 1555
531

189
CALAN Asistent medical principal PL 5184 378 1944
796 66
236
VULCAN Asistent medical principal S 5775 499 2454
1183 309
268
MEDICI GARZI DEVA Medic Specialist MF 52782379 1154
DEVA Medic Specialist MF 11924 540 4471
865

236
DEVA Asistent medical principal S 5775 646 3176
1363 1080 617 347
HATEG Asistent medical principal PL 5184 429 2203
840 265 44 268
PETROSANI Ambulantier 5145 486 2830
1064 1277 890 347
ILIA Ambulantier 5019 366 2133
812 651 755 268
PETROSANI Ambulantier 5145 486 2830
832 522 1006 347
BRAD Asistent medical principal S 5775 646 3176
1235 309 51 347
HUNEDOARA Ambulantier 5145 265 1544
464 464
189
HUNEDOARA Ambulantier 5145 375 2187
697 813
268
HUNEDOARA Sofer II 4346 254 1847
471 510
268
DEVA Asistent medical PL 4518 453 2485
867 108
347
DEVA Sofer I 4859 411 2672
787 270 164 347
BRAD Ambulantier 5145 486 2830
697 493
347
LUPENI Asistent medical principal PL 5184 555 2851
1061 630
347
DEVA Ambulantier 5145 353 2058
696 871 1084 252
MEDICI GARZI DEVA Medic Specialist MF 5822


DEVA Medic Specialist MF 13156


DEVA Electrician auto I 3574

1175


347
DEVA Asistent Sef grad I 6930
3465347
DEVA Referent IA 3818

1763


347
HATEG Ambulantier 5145 353 2058
697 203
252
DEVA Asistent medical principal PL 5184 555 2781
1172 1326 265 347
LUPENI Ambulantier 5145 486 2830
929 813
347
BRAD Ambulantier 5145 486 2830
929 348
347
BRAD Sofer I 4859 411 2672
901 98
347
DEVA Asistent medical principal PL 5184 429 2203
906 1094
268
ORASTIE Medic Specialist MF 13156
5920284
MEDICI GARZI ORASTIE Medic Specialist MF 58223996 5169
DEVA Operator reg. urg. principal 3944 376 1378
832 416
299
DEVA Asistent medical principal PL 5184 555 2851
1172 928
347
BARU Ambulantier 5145 375 2187
793 348 155 268
CALAN Sofer II 4346 239 1738
405 118
252
HATEG Ambulantier 5660 534 3113
1171 894
347
DEVA Economist I A specialist 5042

2470


299
MEDICI GARZI ORASTIE Medic specialist MU 5822


DEVA Director medical grad I 14143
3857189
DEVA Director tehnic grad I 7040
3488347
ORASTIE Ambulantier 5145 397 2315
697 174
284
CALAN Asistent medical principal S 5775 470 2310
1055 154
252
CALAN Asistent medical principal PL 5184 303 1555
531

189
MEDICI GARZI HUNEDOARA Medic primar MF 74842837 6645
HUNEDOARA Medic primar MF 16611
7890299
HUNEDOARA Ambulantier 4896 462 2963
976 801
347
CALAN Asistent medical principal PL 5057 541 2781
1186 517
347
LUPENI Asistent medical principal S 5634 515 2536
1330 565
284
DEVA Inginer II 4394
618347
DEVA Asistent medical principal S 5634 487 2395
1204 1204
268
BRAD Asistent medical principal PL 5057 517 2655
1035 32
331
BRAD Asistent medical principal PL 5184 454 2333
906

284
PETROSANI Ambulantier 5145 486 2830
1064 813 155 347
ORASTIE Asistent medical principal PL 5057 541 2781
1143 129 43 347
DEVA Ambulantier 5145 331 1930
697 232 271 236
ORASTIE Ambulantier 5145 265 1544
697 842 271 189
HUNEDOARA Asistent medical principal SSD 5434 489 2581
1196

299
HUNEDOARA Ambulantier 5145 486 2830
1026 813
347
HUNEDOARA Asistent medical principal PL 5703 472 2424
1046 766 97 268
HUNEDOARA Asistent medical PL 4302 334 1828
740 310
268
DEVA Operator reg. urg. principal 3944 376 1378
832 416
299
PETROSANI Ambulantier 5145 486 2830
987 1625 271 347
ORASTIE Sofer I 4859 411 2672
787 393
347
PETROSANI Ambulantier 5019 474 2760
906 878 453 347
ORASTIE Asistent medical principal PL 5057


DEVA Operator reg. urg. 3406 362 1328
866 606
347
HUNEDOARA Asistent medical principal S 5775 499 2454
1363 849
268
VULCAN Ambulantier 5145 486 2830
1064 464
347
LUPENI Asistent medical principal PL 5184 555 2851
1172 729
347
DEVA Asistent medical principal S 5775 499 2454
1055 772
268
HUNEDOARA Asistent medical principal SSD 5434 567 2989
1196 542 90 347
MEDICI GARZI HUNEDOARA Medic Specialist MF 58222207 5169
HUNEDOARA Medic Specialist MF 13156
7236347
LUPENI Ambulantier 5145 265 1544
329

189
PETROSANI Asistent medical principal S 5496


ORASTIE Ambulantier 5145 486 2830
929 1219
347

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 04/14/2020 21:00
La 04/14/2020 21:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara